Algemene voorwaarden Studio EHBO

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: diegene aan wie Studio EHBO haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: diegene of de instantie, of haar eventuele rechtsopvolger(s), die aan Studio EHBO de opdracht heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen, tenzij hier expliciet andere schriftelijke afspraken met Studio EHBO over zijn gemaakt.

1.3 Studio EHBO is onderdeel van Terpstra Network en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69552525. Studio EHBO levert diensten op het gebied van eerstehulpverlening.

1.4 Derden: Studio EHBO kan voor haar dienstverlening derden inschakelen.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging, mondeling afgesproken of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Studio EHBO. Ook als er derden betrokken zijn.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Bij het vervallen van bepalingen, wordt er in overleg met de betrokken partijen overlegd om vervangende bepalingen overeen te komen. Het doel is om tot een bepaling te komen die zo dicht mogelijk bij de originele ligt.

2.3 Studio EHBO behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN DEELNAME CURSUS PROGRAMMA’S

3.1. In de programma’s deelt Studio EHBO kennis, ervaring en tools zoals werkboeken en toetsen. Deelnemers moeten zelf voldoende tijd reserveren voor het volgen van het programma en voor het maken van de opdrachten. Studio EHBO kan niet garanderen dat het volgen van de programma´s tot de gewenste resultaten leiden in de praktijk. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen en bijhouden van de lesstof en vaardigheden.

3.2 Alle content in de programma´s, video´s en werkboeken blijven eigendom van Studio EHBO. Het is verboden om dit te kopiëren, te delen of te verspreiden.

3.3 Elk programma is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. De klant of opdrachtgever mag derden geen toegang verlenen tot de online academie. Je mag de aan jou verstrekte account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, niet bekendmaken aan derden. Derden zijn diegenen die geen gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen.

3.4. De klant/opdrachtgever zorgt voor zorgvuldig gebruik en geheimhouding van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.

3.5 Toegang tot de online academie is voor de duur van één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

ARTIKEL 4. INSCHRIJF- EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Na inschrijving dient de opdrachtgever de betaling direct te voldoen. De factuur wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. De klant/opdrachtgever dient zelf een eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekering aan te vragen. Dit gaat niet via Studio EHBO.

4.2 Inschrijving voor het online programma is te allen tijde bindend. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats.

4.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van alle onderdelen die onderdeel uitmaken van het programma.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER BIJ AANVRAAG GROEPSCURSUS

5.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Studio EHBO overeengekomen diensten. Als er minder deelnemers zijn, is de opdrachtgever de volledige opdrachtsom aan Studio EHBO verschuldigd, zoals vermeld staat in de offerte e/o opdrachtbevestiging.

5.2 Als een deelnemer, door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, dan kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Dit kan uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Studio EHBO, uiterlijk verkregen 21 dagen voor aanvang van de training. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 Om de opdracht goed uit te kunnen voeren, verstrekt de opdrachtgever alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Studio EHBO nodig heeft. Indien nodig en als Studio EHBO daar om verzoekt, stelt de opdrachtgever kosteloos zijn/haar locatie beschikbaar. Deze werkruimte is voorzien van een projectiescherm, beamer, whiteboard en internetaansluiting.

5.4 Als de opdrachtgever derden inschakelt bij een opdrachtuitvoering kan dat uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio EHBO.

ARTIKEL 6. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

6.1 In de offerte van Studio EHBO staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Studio EHBO voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

6.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 7. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Het honorarium van Studio EHBO en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Studio EHBO steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Studio EHBO kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

7.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden voorafgaand aan de workshop, training, of afspraak, echter uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

7.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Studio EHBO over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Studio EHBO worden opgeschort, dit zonder dat Studio EHBO dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Studio EHBO in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

7.4 Als de opdrachtgever de betaling niet verricht aan Studio EHBO of op een andere manier tekortschiet in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Studio EHBO te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

7.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Studio EHBO gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

7.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Studio EHBO plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Studio EHBO gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 8. ANNULERINGSVOORWAARDEN

8.1 Het online programma ‘Cursus Kinder EHBO’ kan niet geannuleerd worden.

8.2 Er is een wettelijke bedenktermijn van onderstaande producten voor 14 dagen:
Kinder EHBO Basis – Online en Praktijk en Kinder EHBO Herhaling – Online en Praktijk: in deze 14 dagen mag je schriftelijk je geld terug vragen, onder opgaaf van een geldige reden. Het is aan Studio EHBO om te beoordelen of de reden geldig is.

8.3 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Studio EHBO toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Datum annulering:
– meer dan 4 weken voor het begin van de praktijktraining: 25% van de cursuskosten worden in rekening gebracht
– 2 tot 4 weken voor het begin van de praktijktraining: 50% van de cursuskosten worden in rekening gebracht
– minder dan 2 weken voor het begin van de praktijktraining: volledige cursuskosten worden in rekening gebracht

8.4 Verzetten van een deelname aan een training kan uitsluitend in overleg met Studio EHBO en uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de training.

8.5 Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om een programma niet te volgen of geen gebruik te maken van een product, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Op live praktijkdagen geldt geen niet goed geld terug garantie.

ARTIKEL 9. PRIVACY

9.1 Kijk hier voor het Privacy- en cookiebeleid van Studio EHBO.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Studio EHBO en haar samenwerkingspartners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Studio EHBO geleverde zaken en/of diensten.

10.2 Daarnaast is Studio EHBO nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Studio EHBO rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 11. INSPANNINGSVERPLICHTING

11.1 Studio EHBO voert haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit. Het betreft hier een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Studio EHBO niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

12.1 Studio EHBO is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Studio EHBO houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN

13.1 Studio EHBO behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst van Studio EHBO.

13.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

13.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Gediplomeerd instructeur Eerste Hulp en Reanimatie volgens het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad.

KvK 69 55 25 25
BTW NL002058014B97 

Paula Terpstra Websitecoaching Studio EHBO Academie mobile 1
Paula Terpstra Websitecoaching Studio EHBO Academie mobile 2
Paula Terpstra Websitecoaching Studio EHBO Academie mobile 3